user_mobilelogo

Polityka prywatności

...czyli wszystko o przetwarzaniu danych osobowych na stronie rpowroznik.pl

Opisana tutaj polityka prywatności wyjaśnia przyjęte zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://rpowroznik.pl

§ 1
Administrator / Dane kontaktowe

Właścicielem i administratorem strony jest GRAFPEER Projekt Robert Powroźnik
Kontakt: tel. +48 602174079 lub e-mail: kontakt@rpowroznik.pl

§ 2
Definicje użytych pojęć

Na potrzeby polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie dla niżej wymienionych pojęć:

 1. Administrator – Robert Powroźnik
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://rpowroznik.pl, używająca szyfrowanego połączenia (certyfikat SSL).
 3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Strony.
 4. Odbiorca – każda osoba, która korzysta lub zamierza skorzystać z oferowanych usług przez Administratora (dotyczy to m.in. mozliwości zakupu fotografii).

§ 3
Przekazywanie danych osobowych

 1. Użytkownik/Odbiorca może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub innymi źródłami np. pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, sms`em itp.
 2. Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji odpowiedzi na zadane pytania lub wystawienia dokumentu sprzedaży Użytkownikowi/Odbiorcy.
  Dokument sprzedaży wystawiany jest przez GRAFPEER Projekt Robert Powrożnik, NIP 5641198004 (więcej informacji na stronie grafpeer.pl)
 3. W przypadku przekazywania danych przez formularz kontaktowy część danych jest wymagana do skorzystania z formularza i przesłania wiadomości.
 4. Użytkownik po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu wiadomości w formularzu kontaktowym otrzymuje automatyczną wiadomość zwrotną, zawierającą kopię wiadomości przez niego wysłanej do Administratora (m.in. temat, treść wiadomości oraz wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych).

§ 4
Administrowanie danymi osobowymi, cel przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika/Odbiorcy jest Administrator.
 2. Administrator gwarantuje Użytkownikowi/Odbiorcy poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione (zabezpieczone) przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane przechowywane są także w postaci kopii bezpieczeństwa (forma elektroniczna - niezależny od systemu nośnik danych) na wypadek utraty danych w przypadku zniszczenia (trwałego uszkodzenia) urządzenia lub oprogramowania Administratora.
 4. Informacje przekazane Administratorowi (w ramach formularza kontaktowego) zawierające wymagane w formularzu dane przetwarzane są w celu realizacji odpowiedzi na zapytania.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego lub innej formy (e-mail, poczta, sms itp.) zawierające dane do fakturowania przetwarzane są w celu realizacji zamówień na wykonanie usługi, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi/Odbiorcy faktury VAT (lub innego dokumentu związanego z zamówioną usługą) przez GRAFPEER Projekt.
 6. Administrator w ramach prowadzonej działalności może przetwarzać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, adres e-mail, numery NIP lub REGON, numer PESEL, numery telefonów, stanowiska służbowe, numery kont bankowych.
 7. Pozyskiwanie niezbędnych i ogólnodostępnych danych może odbywać się także z rejestrów CEIDG lub KRS. Pozyskiwanie danych przez Administratora odbywa się najczęściej w celu weryfikacji informacji podawanych przez Użytkownika/Odbiorcę lub uzupełnienia brakujących danych, niezbędnych do realizacji usługi.
 8. Administrator może przetwarzać dane typu: hasła dostępu, loginy itp. (niezbędne w przypadku zarządzania usługą związaną z administrowaniem/tworzeniem/przebudową np. strony internetowej Odbiorcy).
 9. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są także do celów archiwalnych (np. przechowywania referencji od Odbiorców, przechowywania archiwum dokumentacji dla celów kontrolnych przez uprawnione urzędy), do celów windykacyjnych i dochodzenia roszczeń za wykonane usługi.
 10. Administrator nie przetwarza danych, które nie są niezbędne i nie dotyczą realizacji usług, odpowiedzi na pytania czy obsługi Strony.
 11. Czas przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od zakresu niezbędnych czynności (dla których zostały przekazane lub pozyskane) tj. czas trwania współpracy z Odbiorcą (korespondencja, czas wykonania umowy lub powierzonych zadań, a także czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

§ 5
Uprawnienia Użytkownika/Odbiorcy

 1. Użytkownik/Odbiorca jest uprawniony do:
  • żądania pokazania lub przesłania swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora
  • żądania naniesienia zmian w danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia w przetwarzaniu
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik/Odbiorca wcześniej taką zgodę wyraził
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora
 2. Wszelkie zmiany w przetwarzanych danych Użytkownika/Odbiorcy przez Administratora (wymienione powyżej) wdrażane są na pisemny wniosek Użytkownika/Odbiorcy przesłany za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej (na adres podany powyżej, w danych Administratora)

§ 6
Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych (dowolną drogą) jakimkolwiek osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.
 2. Administrator może (jeżeli zachodzi tak potrzeba) powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika/Odbiorcy następującym podmiotom:
  • Urząd Skarbowy - rozliczanie dokumentacji podatkowej oraz przesyłania pliku JPK (Jednolity plik kontrolny - księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane co miesiąc, lub na żądanie organu podatkowego). Dotyczy tylko danych Użytkowników, którzy wystawili Administratorowi lub otrzymali od Administratora dokumenty księgowe za wykonane usługi lub zakupy,
  • innym organom administracji publicznej lub sądom - na ich żądanie,
  • dostawcom usług pocztowych lub kurierskich - dotyczy Użytkowników/Odbiorców, którzy wyrażą wolę przesłania wykonanej usługi np. na nośniku elektronicznym (CD, DVD itp.) lub faktury za wykonana usługę w formie papierowej.
  • oraz w razie indywidualnej sytuacji/potrzeby: kancelariom prawnym (w przypadkach np. uchylania się od płatności za wykonane usługi przez Odbiorcę), firmom hostingowym (np. przy realizacji zakupu hostingu dla klienta w ramach tworzonej strony internetowej), w zakresie niezbędnym do celów realizacji umowy. Odbiorca jest informowany (wcześniej) pisemnie lub ustnie o tym fakcie.
 3. Administrator do wystawiania faktur i innych dokumentów korzysta z oprogramowania zainstalowanego lokalnie na urządzeniach Administratora. Dane Użytkownika/Odbiorcy przekazane Administratorowi nie są udostępniane producentowi oprogramowania, z którego korzysta Administrator.

§ 7
Logi serwera Strony

 1. Każdorazowe korzystanie przez Użytkownika ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym umieszczone są pliki Strony.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, podstawowe informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi Użytkowników zapisywane i przechowywane są na serwerze. Administrator nie wykorzystuje danych do identyfikacji Użytkownika w jakikolwiek sposób, informacje dostępne w logach nie pozwalają na określenie konkretnego Użytkownika.
 4. Logi serwera są wyłącznie danymi informacyjnymi i pomocniczymi w administrowaniu Stroną, a ich zawartość jest dostępna tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem.
 5. Strona umieszczona jest na serwerach AttHost Sp. z o.o. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock

§ 8
Pliki cookies

 1. Strona korzysta z plików cookie oraz wykorzystuje technologie śledzące (Google Analytics). Szczegółowe informacje dostępne są w polityce cookies.

§ 9
Inne kwestie

 1. Korzystanie ze Strony nie wymaga podawania żadnych danych. Wszystkie treści na Stronie dostępne są dla każdego Użytkownika, bez potrzeby logowania czy rejestracji.
 2. Strona nie zawiera materiałów ograniczonych dla jakiejkolwiek kategorii wiekowej Użytkownika.
 3. W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Strony.

Modyfikacja treści: 18 kwietnia 2018 r. | Aktualizacja treści: 04 listopada 2019 r.

Info dla wszystkich odwiedzających - aktualnie trwa "mały remont" na stronie!
Zapraszam już wkrótce na nową odsłonę!

W razie pytań proszę o skorzystanie z formularza kontaktowego (jest już aktywny). Tymczasem zapraszam na moje profile na portalach społecznościowych (linki nad górnym menu).

Aktualny postęp prac modernizacyjnych...

70%
Przygotowywanie galerii...
85%
Przygotowywanie treści...

PROJEKTY GRAFICZNE | SKŁAD GRAFICZNY | IDENTYFIKACJA WIZUALNA | STRONY WWW

grafpeer.pl

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY USŁUG!

Dołącz do zadowolonych klientów!